Regulamin obiektu

Regulamin Przystani Dobrej Energii w Boguszynie 13C, 57-300 Kłodzko

 1. Warunki wynajmu
  1. Poniższy Regulamin został opracowany z myślą o zapewnieniu bezpiecznego i przyjemnego pobytu wszystkich osób korzystających z domków w Przystani Dobrej Energii.
  2. Doba wynajmu domków rozpoczyna się o godz. 16:00 w dniu przyjazdu, a kończy się o godzinie 10:00 w dniu wyjazdu. Późniejsza godzina wymaga ustaleń z Wynajmującym, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.
  3. Pozostanie w domku lub pozostawienie rzeczy poza godziną 10.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku, gdy Gość opuści domek po godzinie 10.00 zostanie naliczona opłata za kolejną dobę według obowiązującego cennika.
  4. Przystań Dobrej Energii wydaje jeden klucz do domku i jeden pilot do bramy. W przypadku zgubienia klucza Gość zostanie obciążony opłatą w wysokości 500 zł oraz 200 zł za zgubienie pilota do bramy.
  5. W przypadku przebywania w domku bez wiedzy właściciela większej ilości osób niż zadeklarowanej, właściciel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy bez konieczności zwrotu wcześniej uiszczonej opłaty za pobyt.
  6. Wykwaterowanie odbywa się w obecności Wynajmującego.
  7. Przed wykwaterowaniem, Goście zobowiązani są do pozostawienia należytego porządku w domku jak i również w jego otoczeniu.
  8. Wszelkie powstałe oraz zauważone wady należy niezwłocznie zgłaszać Wynajmującemu.
  9. Goście uprawnieni są do korzystania z niestrzeżonego parkingu bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat.
  10. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabrania się stawiania przedmiotów na rozgrzanym kominku, używania i przechowywania podpałek płynnych. W kominku można palić tylko drewno, a drzwiczki kominka muszą być zamknięte. Przystań Dobrej Energii nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia ciała, uszczerbku na zdrowiu lub inne szkody powstałe w wyniku nieszczęśliwego wypadku będącego wynikiem nieprawidłowego korzystania z kominka przez Najemcę i osoby przez niego wskazane jako przebywające wraz z nim w domku w okresie najmu.
  11. Za bezpieczeństwo dzieci przebywających na terenie obiektu odpowiedzialność ponoszą opiekunowie. Osoby niepełnoletnie mogą zostać zameldowane tylko wraz z osobą dorosłą.
  12. W domkach nie przyjmujemy zwierząt.
  13. Zabrania się organizowania wieczorów panieńskich oraz kawalerskich.
  14. Każdy przebywający na terenie posesji zobowiązany jest przestrzegać regulaminu.
 2. Użytkowanie domku podczas pobytu
  1. Na terenie domków obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22:00 do 7:00.
  2. Właściciel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy wskutek wykroczenia przeciwko ciszy nocnej.
  3. Goście domków są również zobowiązani do niezakłócania wypoczynku innym wczasowiczom. W przypadku niezastosowania się do należytych norm zachowania między ludźmi właściciel ma prawo do wypowiedzenia Gościom umowy oraz nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.
  4. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia. Palenie dozwolone tylko w miejscach do tego wyznaczonych. Niezastosowanie się do powyższego zakazu skutkować będzie obciążeniem Klienta kosztem usługi dearomatyzacji domku, w wysokości 1000 złotych.
  5. Usterki w domkach prosimy zgłaszać w dniu przyjazdu. Brak zgłoszenia oznacza brak zastanych usterek i zniszczeń.
  6. Goście są odpowiedzialni za szkody wyrządzone przez osoby ich odwiedzające.
  7. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w domkach lub na terenie posesji. Goście przebywający w domkach ubezpieczeni są we własnym zakresie.
  8. Zabrania się używania w domku otwartego ognia tj. lampek naftowych, świeczek, kuchenek gazowych itp. Zabrania się również zmieniania ustawień parametrów urządzeń elektrycznych znajdujących się w domkach.
  9. Dla gości udostępniamy grille. Należy je użytkować na zewnątrz w miejscach do tego wyznaczonych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.
  10. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne przerwy ze strony dostawców wody lub prądu.
 3. Rezerwacja, meldunek, płatności
  1. Rezerwacji pobytu można dokonywać telefonicznie, mailowo lub online. Po dokonaniu rezerwacji prześlemy na wskazany przez Państwa adres e-mail warunki dokonanej rezerwacji.
  2. Warunkiem potwierdzenia rezerwacji w przypadku pobytów 3-dniowych lub dłuższych jest wpłata zadatku w wysokości 30% wartości całego pobytu, nie mniej niż jedna doba, płatna do 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia dostępności miejsc. W przypadku pobytów 2-dniowych – po wpłacie 50% wartości całego pobytu. W przypadku niedokonania wpłaty rezerwacja zostaje anulowana.
  3. Pozostałą część opłaty za pobyt należy uregulować przelewem na konto do 3 dni przed przyjazdem.
  4. Staramy się, by wyposażenie naszych domów było w doskonałym stanie. Dzięki temu możemy zagwarantować komfort, na który zasługują nasi Goście. Od naszych Gości przy zameldowaniu pobieramy kaucję w wysokości 500 zł na wypadek nieszczęśliwych zdarzeń. Kaucja jest zwracana przy odbiorze domku.
  5. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób uniemożliwiający zameldowanie, mamy obowiązek odmówić wydania klucza.
  6. Wystawiamy na życzenie faktury VAT.
  7. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją regulaminu Przystani Dobrej Energii. Wraz z momentem wpłaty zadatku umowę pomiędzy właścicielem a Wynajmującym uważa się za zawartą.
  8. W przypadku anulacji przyjazdu na 30 dni przed terminem zwracamy całość zadatku w ciągu 14 dni. Po tym terminie całkowita rezygnacja z pobytu nie uprawnia do zwrotu wpłaconego zadatku.
  9. Rezygnacja z części pobytu, wcześniejsze opuszczenie domków oraz późniejszy przyjazd spowodowane nie z winy właściciela, nie uprawnia do zwrotu wpłaconych należności za pobyt.
  10. W trakcie dokonywania rezerwacji Rezerwujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych PHU Rol-Paz Joanna Norkiewicz-Gołębiowska. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia przeprowadzenia pełnego procesu rezerwacji.
  11. Zastrzegamy sobie prawo odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin .
 4. Ochrona danych osobowych
  1. Zgodnie z art. 13 ust. l i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 201616]9 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), uprzejmie informujemy:
  2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PHU ROL-PAZ Joanna Norkiewicz-Gołębiowska z siedzibą w Boguszynie 15A; 57-300 Kłodzko.
  3. Podstawę przetwarzania danych stanowi art, 6 ust. l pkt a RODO.
  4. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi, korespondencję proszę kierować na  adres siedziby Administratora.
  5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są:
   1. w celu realizacji usług, świadczonych na Pani/Pana rzecz Przystani Dobrej Energii oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń związanych ze świadczeniem tych usług;
   2. w celu poboru rozliczenia opłaty miejscowej, za energię elektryczną i dodatkowych opłat wskazanych w cenniku, związanej z Pani/Pana pobytem.
  6. Dane osobowe będą przechowywane przez  okres świadczenia na Pani/Pana usług oraz okres przedawnienia potencjalnych roszczeń, związanych ze świadczeniem tych usług, przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie dokumentacji.
  7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również do przenoszenia danych.
  8. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, nie będą przekazywane osobom trzecim oraz Administrator dochowa należytej staranności w celu zabezpieczenia tych danych.
  9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na Przetwarzanie danych – do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  10. W przypadku uznania, że dane osobowe przetwarzane są w sposób niezgodny z obowiązującymi Przepisami, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,00-193 Warszawa).
 5. Postanowienia końcowe
  1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
  2. Ewentualne spory pomiędzy organizatorem a Klientem rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku nieporozumienia sądem właściwym, będzie sąd właściwy dla miejsca wykonania usługi.

Życzymy Miłego Pobytu

Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com